Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Draagwijdte

De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. Door het enkel feit van zijn bestelling erkent de klant deze voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden. De klant erkent te hebben verzaakt aan zijn gebruikelijke eigen algemene voorwaarden, wanneer hij geen schriftelijk voorbehoud ten aanzien van de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden heeft gemaakt binnen 14 kalenderdagen volgend op de datum van onze orderbevestiging waarop de huidige voorwaarden zijn afgedrukt of waarbij zij werden gevoegd. Afwijkingen en bijkomende bedingen gelden enkel indien
wij ze schriftelijk bevestigd hebben, en dan nog uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor ze toegestaan werden. Ze laten het overige deel van de voorwaarden onverminderd van toepassing.


Artikel 2 – Aanbiedingen en aanvaarding

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De bij een aanbieding behorende technische gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en gewicht- en maataanduidingen zijn slechts maatgevend, behalve indien zij uitdrukkelijk door ons bindend werden verklaard, en blijven onze eigendom. een order van de klant is door ons slechts aanvaard na uitdrukkelijke bevestiging onzerzijds. Wij blijven volledig vrij deze orderbevestiging te geven of te weigeren.


Artikel 3 – Prijzen en betaling

De prijzen gelden, voor zover niet anders overeengekomen, af onze magazijnen, goederen geladen op de wagen, exclusief
verpakking en/of BTW. Betaling dient, ook in geval van deellevering, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum netto zonder enige korting, tenzij anders overeengekomen. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.


Artikel 4 – Leveringstermijnen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen slechts benaderend. De leveringstermijn gaat in na orderbevestiging, mits alle technische gegevens ons bekend zijn en alle eventuele uitvoeringsplannen, -tekeningen, -monsters en/of modellen door de klant werden goedgekeurd. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de klant nooit het recht op enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit het contract of uit enig ander met ons gesloten contratc mocht voortvloeien. Onverminderde bepalingen van de voorgaande alinea, kan de overschrijding van een bindende leveringstermijn, behoudens zware fout onzerzijds, nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding hoger dan het factuurbedrag van de te laat geleverde goederen.


Artikel 5 – Annulering door de klant

Wanneer de bij de orderbevestiging opgegeven leveringstermijn reeds meer dan één maand verstreken is, kan de klant ons bij aangetekend schrijven aanmanen te leveren binnen 14 dagen volgend op dat schrijven. Bij gebrek aan levering door onze fout binnen deze termijn van 14 dagen, heeft de klant het recht, door een uitdrukkelijke aangetekende kennisgeving daarvan, de
overeenkomst als ontboden te beschouwen ten aanzien van dat gedeelte van het order dat niet geleverd is vóór of binnen de gezegde termijn van 14 dagen, zonder nochtans het recht te hebben enige schadevergoeding van ons te vorderen.


Artikel 6 – Zekerheidsstelling

Onafgezien de overeengekomen betalingsmodaliteiten, zijn wij steeds gerechtigd op elk ogenblik, zowel vóór als na de levering, een bank- of andere waarborg te eisen. Zolang deze waarborg niet is gegeven zijn wij gerechtigd alle latere leveringen op te schorten onverminderd ons recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen lastens de klant.


Artikel 7 – Leveringen

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, geschieden al onze leveringen af onze magazijnen. Indien overeengekomen werd dat de goederen geleverd zouden worden op de werf of op enig andere plaats dan onze magazijnen, geschiedt deze levering steeds franco werf of op de overeengekomen plaats, niet afgeladen, tenzij uitdrukkelijk anders gestipuleerd. Wordt de levering uitgesteld op verzoek van de klant, dan worden hem, vanaf de dertigste na onze melding dat de goederen klaar zijn voor
verzending, de daaruit ontstane opslagkosten aangerekend, onverminderd de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Indien overeengekomen werd dat wij de goederen vervoeren moet de klant erover waken dat de leveringsplaats gemakkelijk toegankelijk is voor normale transportmiddelen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zullen zijn de goederen te leveren op een door ons aangeduide aangepaste plaats die ter kennis van de klant zal worden gebracht. Indien werd overeengekomen dat de goederen door ons op werf of op enige andere plaats dan onze magazijnen zouden worden geleverd en wanneer de uitlevering van het materieel, om één of andere ons niet toerekenbare reden niet kon gebeuren tijdens de normale werkuren of de overeengekomen uren, zullen alle supplementaire transportkosten retour of transport naar de door ons aangeduide aangepaste plaats, aan de
klant worden aangerekend. Dezelfde kostenaanrekening zal geschieden indien de aflevering van de goederen onmogelijk blijkt omdat geen of onaangepaste of een gebrekkige apparatuur voor de afleiding op de afleveringsplaats aanwezig zijn. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling geschiedt het gebeurlijke vervoer van de goederen op kosten van de klant. De levering kan door ons eenzijdig worden opgeschort zolang voorgaande leveringen, waarvan de koopsom opeisbaar is, nog niet volledig
werden betaald of zolang de klant in één van zijn verplichtingen jegens ons achterblijft, onafgezien van al onze andere rechten ontstaan door het in gebreke blijven van de klant.


Artikel 8 – Terugname van de bestelde goederen

Goederen conform aan de bestelling worden nooit door ons teruggenomen. In geval wij, op vraag van de klant conforme goederen terugnemen om ze te wisselen met andere goederen, is de klant ons van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de teruggenomen goederen, bij wijze van dekking van onze administratieve en technische kosten. Bovendien kom de bij omwisseling gemaakte transportkosten tot terugname van de oorspronkelijke goederen en levering van de nieuwe goederen steeds ten laste van de klant, boven de in de vorige alinea vermelde forfaitaire schadevergoeding, behalve wanneer de klant zelf de oorspronkelijke goederen terugbrengt en de nieuwe goederen ophaalt.


Artikel 9 – Risico – overgang

Het risico van de goederen gaat bij afhaling direct over op de klant. Bij levering franco gaat het risico op de klant over na afloop van het door ons verzorgde transport. In geval van door ons verzorgde plaatsing op de werf, is het risico voor de klant.


Artikel 10 – Klachten

De klant wordt geacht de door ons geleverde goederen terstond na ontvangst te hebben ontvangen. Klachten betreffende de afwezigheid van sommige goederen of stukken vermeld op de orderbon of betreffende de zichtbare gebreken van de geleverde goederen zijn slechts ontvankelijk voor zover zij ons worden meegedeeld bij aangetekende brief te verzenden binnen de 8 dagen volgend op de levering van de goederen of de montage door ons en, in elk geval vóór elk gebruik, wijziging of verzending ervan. Klachten betreffende verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk voor zover ze ons worden meegedeeld op de hierboven aangegeven wijze, binnen 8 dagen na de vaststelling van het gebrek en ten laatste binnen het jaar na de levering of montage
door ons. Klachten kunnen nimmer aanleiding geven tot opschorting van betaling van de geleverde goederen. Bij tijdige en
gegronde klacht hebben wij het recht, hetzij de koopprijs terug te betalen voor zover de koper deze reeds heeft betaald, hetzij de goederen door deugdelijke goederen te vervangen zonder dat de klant het recht heeft op enige andere vergoeding van
om het even welke aard. Het recht op een vergoeding, dan wel vervanging van de goederen vervalt indien de goederen reeds verwerkt of gebruikt zijn.


Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van ons tot het moment dat de klant aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, waaronder begrepen de betaling van eventuele intresten en kosten. De klant is verplicht de goederen vanaf de levering en zolang deze niet zijn eigendom zijn, voor zijn rekening doch ten gunste van ons tegen het gebruikelijke risico te verzekeren en ons
op eerste verzoek het bewijs van de verzekering voor te leggen. De klant is, ondanks bovengenoemd eigendomsvoorbehoud, bevoegd de goederen op normale wijze in zijn bedrijf te verwerken. Alle andere beschikkingsdaden, waaronder mede begrepen het verbinden van de goederen ten behoeve van derden door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de klant verboden. In elk geval, in geval van voortverkoop, de vorderingen van onze klant automatisch aan ons overgedragen en zullen de ontvangen bedragen in de eerste plaats worden aangewend tot betaling van de nog niet vereffende facturen.


Artikel 12 – Overmacht

Indien de gevolgen van overmacht of andere omstandigheden buiten onze controle zoals oorlogen, onlusten, brand, staking binnen of buiten onze onderneming, strubbelingen binnen de onderneming, ingebreke blijven van onze eigen leveranciers, enz., ons verhinderen onze contractuele verbintenissen ten overstaan van de klant geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, na te komen, zijn wij gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst en naar onze keuze, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder gehouden te kunnen zijn tot betaling van welkdanige schadevergoeding, onverminderd al onze andere rechten. In elk geval is de klant gehouden de goederen die
hem werden geleverd te betalen.


Artikel 13 – Niet-betaling

De niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur of handelseffect heeft tot gevolg dat:

 • andere vorderingen die nog niet vereffend zijn, hierin begrepen de nog niet vervallen wissels, onmiddellijk eisbaar worden;
 • alle door ons verleende kortingen of betalingsfaciliteiten vervallen;
 • alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,2% per begonnen maand;
 • elk opeisbaar geworden bedrag dat niet betaald is binnen 8 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling van rechtswege verhoogd wordt met
  15% voor het gedeelte tot €2500
  10% voor het gedeelte vanaf €2500 tot €12500
  2,5% voor het gedeelte vanaf €12500
 • met een minimum van €75 bij wijze van forfaitaire vergoeding voor onze buitengerechtelijke incasseringskosten.
 • wij het recht krijgen, zonder voorafgaande ingebrekestelling of zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestaande overeenkomsten geheel of gedeeltelijk als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen of de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 14 – Ontbinding van de overeenkomst

Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van faillissement verklaard wordt, een gerechtelijk of minnelijk akkoord aanvraagt, om uitstel van betaling verzoekt, overgaat tot liquidatie, of nog, indien zijn vermogen geheel of
gedeeltelijk in beslag genomen wordt, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst - al dan niet geheel of gedeeltelijk
uitgevoerd - als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten laste van de klant ten aanzien van het nog niet betaalde gedeelte en zulks door het enkel zich voordoen van één van de bovenvermelde gebeurtenissen. In alle gevallen waarin bij toepassing van de huidige algemene voorwaarden de overeenkomst door ons als ontbonden zal worden beschouwd ten laste van de klant, zijn wij gerechtigd de reeds geleverde doch nog niet betaalde goederen terug te vorderen en hen te verkopen. Indien wij gebruik maken van het ons door deze algemene voorwaarden verleende recht tot ontbinding van de overeenkomst evenals in geval van gerechtelijke ontbinding ten laste van de klant, is de klant ons een onherroepelijke forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van het factuurbedrag overeenstemmend met het ontbonden contract en zal hij ons moeten vrijwaren voor alle vergoedingen die wij onze eigen leveranciers zouden verschuldigd zijn.


Artikel 15 – Tekeningen, monsters en modellen

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de door hem of namens hem voorgeschreven constructies en materialen. Bovendien is hij er voor verantwoordelijk dat geen rechten van derden worden aangetast. Mallen of modellen, welke in opdracht van
de klant zijn aangeschaft, dan wel vervaardigd, blijven ook bij doorberekening van de kosten, onze eigendom, hetzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij gebruik van de door de klant ter beschikking gestelde modellen of werktekeningen is de klant voor de constructie en doelmatigheid daarvan verantwoordelijk. Beschikbaar gestelde modellen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant; zij worden door ons niet verzekerd.


Artikel 16 – Geschillen

Alle geschillen waartoe de door ons afgesloten overeenkomsten aanleiding kunnen geven, worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen waartoe onze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven zijn onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel. Wij behouden ons evenwel het recht voor om de vorderingen in betaling in te leiden voor de rechtbanken van de woonplaats van de klant, evenals, voor het geval wij door een derde in rechte worden aangesproken, de klant in tussenkomst en vrijwaring te roepen voor de rechtbanken gevat door deze derde.