Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Aco Green Cities Beeld

Water management comes natural to us

Efficiënt waterbeheer is geen overbodige luxe. Het is een evidentie, of sterker: een prioriteit als we de leefbaarheid van onze steden, gemeenten, pleinen en industrieterreinen willen vrijwaren met het oog op de toekomst. Door de klimaatverandering worden we immers ook in België steeds vaker geconfronteerd met periodes van lange droogte en intense regenval. En dat brengt problemen met zich mee waar we nog onvoldoende op voorbereid zijn. Een nieuwe, slimme en duurzame manier om met water(overlast) om te gaan en niet gewoon de kracht van de natuur te ondergaan dringt zich op.

Dat het anders kan, wisten de Moren eeuwen geleden al toen ze met ingenieuze wateropvang- en kanaalsystemen hun steden in het zonovergoten, maar dorre zuiden van Spanje omtoverden tot heuse schaduw- en waterrijke groene oases. Vandaag zetten wij onze expertise in waterbeheer in om mensen te beschermen tegen water, en water tegen mensen. We wensen mee te bouwen aan een toekomst waar het aangenaam om leven is.

Water is een te kostbaar goed om verloren te laten gaan. Daarom vangen we het op via innovatieve afvoer- en opvangsystemen. Met zuiveringsoplossingen zorgen we ervoor dat vervuild water eerst aangepakt wordt. Pas dan leiden we het water naar buffer- of infiltratiebekkens om het uiteindelijk weer af te geven aan de natuur of te hergebruiken, bijvoorbeeld voor bewatering van groenvoorzieningen.


Wens je meer informatie? Contacteer ons


Collect, Clean, Hold & Reuse

Met deze WaterCycle aanpak gaan we voor een integrale ketenbenadering van het watervraagstuk. Noem het watermanagement 2.0 en daarin staan functionaliteit, milieu en circulariteit centraal. Zo helpen we wateroverlast te voorkomen en de opwarming van stedelijke omgevingen (cf. het urban heat island effect) en droogte te reduceren; allemaal belangrijke thema’s bij klimaatadaptatie en het tot stand brengen van steden en gemeenten die water- én futureproof, of in één woord: leefbaar zijn.

Opvangen van het water

ACO afvoergoten en -putten vangen hemelwater snel en efficiënt op en leiden het verder de waterketen in. Zo worden veiligheid en comfort voor mensen, gebouwen en verkeer gewaarborgd. Toegesneden op het toepassingsgebied biedt ACO diverse systemen met eindeloze mogelijk-heden en een passende uitstraling.

Behandelen van water

Het verzamelde water met daarin verontreinigingen wordt, afhankelijk van de te verwachten verontreiniging, voorgezuiverd. Het ACO-afscheider programma omvat vele mogelijkheden die het afscheiden van verschillende verontreinigingen zoals bijvoorbeeld, slib, olie, benzine, vet en zware
metalen mogelijk maken.

Vasthouden van water

Door klimaatverandering worden regenbuien intensiever en neemt de kans op wateroverlast toe. De afvoer van dit water wordt beperkt door een te geringe afvoercapaciteit van bestaande systemen of lozingsvergunningen. Het tijdelijk bufferen voor regenwatergebruik of vertraagde afgifte wordt steeds belangrijker. De verschillende ACO-oplossingen in dit deel van de waterketen dragen bij aan milieu- en kostenverantwoord verwerken van deze extreme buien met behoud van veiligheid.

Gebruiken of afvoeren van water

Bij de laatste schakel in de waterketen wordt altijd gekeken of het water kan worden gebruikt bijvoorbeeld voor het bewateren van groen, toiletspoeling of in productieprocessen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen die afgestemd worden op de situatie bij opdrachtgever. Daarna volgt afvoeren met infiltratie als eerste optie, eventueel met een debietregeling op de overstort. Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn volgt de laatste optie; afvoeren met een pompinstallatie.